บ่อขยะ เทศบาลนครพิษณุโลก

โซล่าเซลล์ปั้มนำ้ วัดวังหิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก